کمیته ها

کمیته تشکیلات و سازماندهی
رئیس کمیته : دکتر دهستانی
جانشین :

ورود به صفحه کمیته

کمیته آموزش و مطالعات
رئیس کمیته : دکتر خسرو رحمانی
جانشین : دکتر آرمین امیر

ورود به صفحه کمیته

کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات
رئیس کمیته : دکتر محمود محمدی
جانشین : فریدون رضوی

ورود به صفحه کمیته

کمیته پشتیبانی ، مالی و اداری
رئیس کمیته : مجید مهدوی
جانشین :

ورود به صفحه کمیته

کمیته حقوقی
رئیس کمیته :
جانشین :

ورود به صفحه کمیته

کمیته پایش نهادها و سازمان ها
رئیس کمیته :
جانشین :

ورود به صفحه کمیته

کمیته تشریفات
رئیس کمیته :
جانشین :

ورود به صفحه کمیته

کمیته هماهنگی امور مجلس شورای اسلامی
رئیس کمیته :
جانشین :

ورود به صفحه کمیته

کمیته ارتباطات بین الملل
رئیس کمیته :
جانشین :

ورود به صفحه کمیته

کمیته پایش و تحلیل انتخابات
رئیس کمیته :
جانشین :

ورود به صفحه کمیته

کمیته هماهنگی و ارتباط با احزاب
رئیس کمیته :
جانشین :

ورود به صفحه کمیته

کمیته پژوهش های سیاسی
رئیس کمیته :
جانشین :

ورود به صفحه کمیته

کمیته سخنرانان
رئیس کمیته : دکتر مرتضی براری
جانشین :

ورود به صفحه کمیته