کمیته تشکیلات و سازماندهی

ردیف

نام نام خانوادگی

سمت حزبی

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

تصویر پرسنلی

1

دکتر اسماعیل شجاعی

رئیس کمیته

دکترا

اقتصاد

2

مهندس شاهین غازی بیات

قائم مقام کمیته

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی

3 محمود محمدی عضو کمیته دکترا سیاست بین الملل
و حقوق بین الملل
4 خسرو رحمانی عضو کمیته دکترا فوق تخصص روماتولوژی کودکان
5

اصغر نوراله زاده

عضو کمیته

دکترا

اقتصاد

6

مجتبی زینی وند

عضو کمیته

دکترا

مدیریت فرهنگی

7

عبدالغفار شجاع

عضو کمیته

مهندسی

منابع طبیعی

8

محمد خدادادی

عضو کمیته

مهندسی

 

9

یعقوب رستمی

عضو کمیته

کارشناسی ارشد

حقوق

10 علی عبداله زاده عضو کمیته کارشناسی ارشد مدیریت کار آفرینی
11 امین محمودی نیا عضو کمیته دانشجوی دکترا علوم سیاسی

12

امیر افسردیر

عضو کمیته

کارشناسی ارشد

مدیریت