کمیته پشتیبانی ، مالی و اداری

ردیف

نام نام خانوادگی

سمت حزبی

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

تصویر پرسنلی

1

 

       

2