احمد خاندوزی


گردهمایی بزرگ اعضا و هواداران حزب اعتدال و توسعه گلستان با حضور دبیرکل

1395/11/21

پنجشنبه شب 21 بهمن 95 دکتر محمدباقر نوبخت دبیرکل محترم حزب اعتدال و توسعه در گردهمایی بزرگ اعضا و هواداران این حزب در استان گلستان حضور یافت.