سازمان جوانان و دانشجویان استان زنجان


نخستین جلسه سازمان جوانان و دانشجویان حزب اعتدال و توسعه استان زنجان تشکیل شد

1395/11/4

4 بهمن ماه با حضور تعدادی از اعضا نخستین جلسه سازمان جوانان و دانشجویان حزب اعتدال و توسعه استان زنجان تشکیل شد.