محمد شجاع الدینی


اولین نشست سراسری كانون¬های كشاورزی حزب اعتدال و توسعه برگزار شد

1395/11/8

اولین نشست سراسری روئسای كانون¬های كشاورزی استانی حزب و اعتدال توسعه، هشتم بهمن ماه، با حضور دكتر اسماعیل شجاعی معاون استان‌ها، دکتر خسرو رحمانی رئیس کمیته مرکزی مطالعات و آموزش و اعضای شورای سیاست گذاری كانون كشاورزی حزب اعتدال و توسعه برگزار شد.