کانون ورزشکاران


هفتمین جلسه کانون ورزشکاران حزب اعتدال و توسعه برگزار شد

1395/11/5

در تاریخ پنجم بهمن ماه هفتمین جلسه کانون ورزشکاران حزب اعتدال و توسعه برگزار گردید

پنجمین جلسه کانون ورزشکاران حزب اعتدال و توسعه

1395/10/11

در روز شنبه 11 دی ماه سال 95 پنجمین جلسه کانون ورزشکاران حزب اعتدال و توسعه در محل دفتر رسمی حزب تشکیل گردید.