سازمان ها

سازمان کارگروه های تخصصی
رئیس سازمان : علی عبداله زاده

ورود به صفحه سازمان

سازمان زنان
رئیس سازمان : فریده حقیقی

ورود به صفحه سازمان

سازمان جوانان و دانشجویان
رئیس سازمان : مسعود شفیعی

ورود به صفحه سازمان

سازمان اقوام و طوایف
رئیس سازمان :

ورود به صفحه سازمان

سازمان ایثارگران
رئیس سازمان : محمد خدادادی

ورود به صفحه سازمان

سازمان روستاییان
رئیس سازمان : حامد قادرمرزی

ورود به صفحه سازمان