سازمان کارگروه های تخصصی

ردیف

نام نام خانوادگی

سمت حزبی

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

تصویر پرسنلی

1

 

       

2

 

       

کارگروه های تخصصی

کارگروه آب و فاضلاب
رئیس کمیته :
جانشین :

ورود به صفحه کمیته

کارگروه نفت و پتروشیمی
رئیس کمیته :
جانشین :

ورود به صفحه کمیته

کارگروه برق
رئیس کمیته :
جانشین :

ورود به صفحه کمیته

کارگروه آموزش و پرورش
رئیس کمیته :
جانشین :

ورود به صفحه کمیته

کارگروه کار و رفاه اجتماعی
رئیس کمیته :
جانشین :

ورود به صفحه کمیته

کارگروه صنایع
رئیس کمیته :
جانشین :

ورود به صفحه کمیته

کارگروه معادن
رئیس کمیته :
جانشین :

ورود به صفحه کمیته

کارگروه تجارت و بازرگانی
رئیس کمیته :
جانشین :

ورود به صفحه کمیته

کارگروه بهداشت و درمان
رئیس کمیته :
جانشین :

ورود به صفحه کمیته

کارگروه آموزش عالی
رئیس کمیته :
جانشین :

ورود به صفحه کمیته

کارگروه ارتباطات و IT
رئیس کمیته :
جانشین :

ورود به صفحه کمیته

کارگروه کشاورزی
رئیس کمیته :
جانشین :

ورود به صفحه کمیته

کارگروه راه و شهرسازی
رئیس کمیته :
جانشین :

ورود به صفحه کمیته

کارگروه فرهنگ و ارشاد اسلامی
رئیس کمیته :
جانشین :

ورود به صفحه کمیته

کارگروه ورزش و جوانان
رئیس کمیته :
جانشین :

ورود به صفحه کمیته